/ Čítanie z Evanjelia / Isus povoláva prvých učeníkov

Isus povoláva prvých učeníkov

Isus povoláva prvých učeníkov

Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu

Mt 4, 18 – 23 (zač. 9)

 

Keď (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Andreja, ako hádžu siete do mora. Boli totiž rybári. A povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď nechali siete a nasledovali Ho. Keď odišiel ďalej, uvidel iných dvoch bratov, Jakuba Zebedeovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedeom opravujú siete. Aj ich povolal a oni hneď nechali loď i svojho otca a nasledovali Ho. Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval ľudí od každej choroby a každého neduhu.

Isus povoláva prvých učeníkov