/ Články a štúdie / Výskum byzantskej filozofie na Slovensku

Výskum byzantskej filozofie na Slovensku

Výskum byzantskej filozofie na Slovensku

 

Výskum byzantskej filozofie na Slovensku je dôležitý z pohľadu cyrilometodskej misie, pretože podľa slov R. Dupkalu „územie dnešného Slovenska sa – ako súčasť územia Veľkej Moravy – dostalo na filozofickú mapu Európy v 9. storočí, a to vďaka christianizačnej misii, ktorú na tomto staroslovienskom teritóriu vykonali solúnski bratia Konštantín (Cyril) a Metod“. Svedčí o tom moravsko-panónska legenda Život Konštantína-Cyrila, kde sa píše: „Keď logotet videl, aký (Konštantín) je, dal mu moc nad svojím domom a dovolil mu voľne vchádzať do cisárskeho paláca. Raz sa ho opýtal: Filozof, rád by som vedel, čo je filozofia. On hneď pohotový odpovedal: ‚Poznávanie božských i ľudských vecí, pokiaľ sa človek môže priblížiť k Bohu, lebo učí človeka stať sa vlastnými skutkami obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril.‛ Preto si ho tento muž, veľký a vážený, ešte viac obľúbil a neprestajne sa ho vypytoval na všetko. A on mu vysvetlil filozofickú náuku a málo slovami mu objasnil jej hlboký zmysel“ (Žitie sv. Konštantína). Táto legenda okrem iného obsahuje pravdepodobne i prvú „definíciu“ filozofie prezentovanú v jazyku Slovanov.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Výskum byzantskej filozofie na Slovensku