/ Katechézy - Kázne / Ários a I. všeobecný snem

Ários a I. všeobecný snem

 

Ários a I. všeobecný snem

 

Marek: Cirkev s Božou pomocou prežila kruté prenasledovania a po troch storočiach zvíťazila nad nepriateľmi kresťanov. Čo sa dialo potom?

Niko: Cirkev zvíťazila nad vonkajšími nepriateľmi, ale začali sa objavovať vnútorní nepriatelia – heretici. Boli to kresťania, ktorí miešali čisté kresťanské učenie so svojimi nesprávnymi názormi, preto boli omnoho nebezpečnejší ako prenasledovatelia kresťanov.

Katka: Herézy sa nazývali všetky učenia, ktoré sa nezhodovali s pravým kresťanským učením a vierou Cirkvi. Heretici šírili svoje nesprávne učenie s veľkým fanatizmom a narušovali pokoj a jednotu v Cirkvi.

Niko: Cirkev, keď dostala slobodu, riešila vieroučné otázky na stretnutiach biskupov z celého vtedajšieho kresťanského sveta, ktoré sa volali Všeobecné snemy.

Katka: Všeobecné snemy osvietením Svätého Ducha formulovali správne kresťanské učenie a odsúdili herézy.

Niko: Tieto správne formulácie sa nazývajú dogmy. Dogmy prijaté na Všeobecných snemoch boli prijaté celou Cirkvou, preto sú neomylné a všetci kresťania sú povinní ich rešpektovať.

Marek: Čo sú kánony a v čom sa líšia od dogiem?

Niko: Kánony sú pravidlá týkajúce sa otázok bohoslužieb, poriadku a spravovania Cirkvi. Dogmy sú formulácie týkajúce sa otázok viery.

Katka: Prečo bol zvolaný I. všeobecný snem?

Niko: Nuž, začiatkom 4. storočia v egyptskom meste Alexandria začal Ários nesprávne učiť, že Isus Christos nie je Boh rovný Otcovi, ani predvečný Boží Syn, ale že je najdokonalejšie Božie stvorenie, ktoré bolo stvorené pred ostatným stvorením.

Marek: To znamená, že Ários popieral Božstvo Božieho Syna.

Niko: Popieral, že Boží Syn je pravý Boh, preto jeho nesprávne učenie biskupi odsúdili na miestnom sneme v Alexandrii. To však nepomohlo. Áriove nesprávne heretické myšlienky sa šírili ako oheň a ohrozovali jednotu Cirkvi a štátu, preto sa cisár Konštantín Veľký rozhodol zvolať biskupov z celého kresťanského sveta na snem do Nikey v roku 325, aby vyriešili tento závažný problém. Na snem prišlo 318 biskupov. Predsedom snemu bol sám cisár. V diskusii vynikal bystrý diakon Atanáz, ktorý dokázal vyvrátiť nesprávne učenie Ária. Biskupi na sneme osvietením Svätého Ducha prijal dogmu, že Boží Syn je Boh, súpodstatný s Otcom, bezpočiatočný a večný.

Katka: Toto správne kresťanské učenie o vzťahu Otca a Syna je vyjadrené v Symbole viery, ktorý čítame na každej svätej liturgii?

Niko: Presne tak. Tento Symbol viery bol vytvorený na I. všeobecnom sneme, ktorý odsúdil ariánsku herézu. Cisár poslal Ária do vyhnanstva, pretože sa nechcel dať presvedčiť, že jeho viera je nesprávna. V Cirkvi na istý čas zavládol pokoj, ale o niekoľko rokov neskôr cisár Konstantios a Valentín podporovali ariánsku herézu a zase sa narušil pokoj v Cirkvi. Ďalší cisár Teodózios Veľký potvrdil rozhodnutia I. všeobecného snemu ako záväzné pre všetkých a v Cirkvi tak zvíťazilo správne učenie.

 

Ján Zozuľak

Ários a I. všeobecný snem