/ Katechézy - Kázne / Katechetika

Katechetika

Katechetika

   Katechetika sa zaoberá teoretickou i praktickou stránkou katechetického poslania Cirkvi. Aby čo najlepšie a najúčinnejšie pomohla pri katechetickej práci, využíva historické svedectvá z rôznych zdrojov a berie na zreteľ súčasné možnosti využitia všetkých doposiaľ zozbieraných poznatkov z tejto oblasti. Ako systematická vedecká disciplína sa vytvorila v neskoršom období, pretože v prvotnej Cirkvi katechéti vyučovali formou napodobňovania dobrých vzorov s využívaním rád, ktoré sa nachádzajú v textoch Starej i Novej zmluvy a cirkevných spisoch.

   Pri skúmaní katechetického poslania Cirkvi sa v minulosti používali termíny náboženská pedagogika[1], kresťanská pedagogika, teória kresťanskej výchovy a iné. V súčasnosti sa pre danú oblasť používajú tri termíny: katechéza, kresťanská výchova a náboženská výchova[2]. Avšak tí, ktorí zdôrazňujú teologický obsah katechetického poslania Cirkvi, stále dávajú prednosť pomenovaniu katechetika[3].

   Dnes sa katechetika zaoberá skúmaním možností uskutočňovania katechetickej práce, preto jej cieľom je pomôcť katechétovi podľa možnosti čo najlepšie uskutočňovať jeho katechetickú službu. Prostredníctvom katechetiky by mal katechéta spoznať základné princípy pravoslávnej katechézy, aby na základe objasňovania Božej pravdy mohol odhaľovať a uspokojovať duchovné potreby katechumenov. Všetko toto by sa malo uskutočňovať s vedomím hlbokej zodpovednosti katechétu za správne pochopenie a objasnenie právd Evanjelia zo strany katechumenov.

   Katechetika nesústreďuje svoju pozornosť len na podrobné skúmanie obsahu pravoslávnej viery a života, ktorý sme povinní ponúknuť novým členom Cirkvi, ale zaoberá sa hlavne možnosťami uskutočňovania katechetickej služby v súčasnej spoločnosti, preto na základe vedeckých kritérií skúma výchovno-vzdelávaciu aktivitu Cirkvi, osobnosť katechétu (jeho vzdelanie, duchovné a učiteľské kvality), katechumenov (vek katechumenov, ich vzdelanostnú úroveň, spoločenské podmienky života, povolanie, osobitosť charakteru každého človeka, ich každodenné problémy), rôzne katechetické a pedagogické metódy. Svetská pedagogika sleduje oboznámenie sa s niečím novým a doposiaľ neznámym, avšak katechetika sa sústreďuje na nájdenie a pochopenie toho, čo je v nás, teda znovu obnovenie Božieho obrazu a podoby v človeku.

  Pre úspešnú katechetickú prácu je dôležité vybrať vhodný materiál podľa celkovej úrovne katechumenov a mať na zreteli:

– prípravu katechétu na vyučovanie náboženskej výchovy na základných a stredných školách,

– katechézu v cirkevnej obci, teda objasňovanie kresťanských právd viery rôznymi formami ovplyvňujúcimi celkový život veriacich v cirkevnej obci,

– dôležitosť duchovného vedenia duchovníkom, ktorý dbá na správny rozvoj duchovného života človeka,

– využívanie voľného času na aktivity v duchovnom prostredí,

– vytvorenie rodinnej atmosféry na cirkevnej obci.

 

Ján Zozuľak

 

Katechetika


[1] Termín náboženská pedagogika sa prvýkrát objavil v roku 1889 v diele M. Wrestleho. Pozri BOCKWOLDT, G.: Eine Problemgeschichte. In: Religionspädagogik. Stuttgart 1977, s. 9.

[2] Pozri ΦΡΑΓΚΟΥ, Κ.: Εισαγωγή στην Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, 1. diel. Θεσσαλονίκη 1985, s. 34-35.

[3] Pozri ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Γ.: Απολογητική Ψυχολογία. Αθήναι 1936, s. 7-8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ε.: Μαθήματα κατηχητικής ή χριστιανικής παιδαγωγικής. Εν Αθήναις 1988, s. 34. ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Ι.: Κατηχητική και χριστιανική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη 2000, s. 27-30.