/ Katechézy - Kázne / Prenasledovanie kresťanov

Prenasledovanie kresťanov

Prenasledovanie kresťanov

 

V prvotnej Cirkvi bolo niekoľko prenasledovaní kres­ťanov:

Prenasledovanie počas panovania Nera. Prvé prenasle­dovanie kresťanov rozpútal krutý a duševne chorý cisár Nero, ktorý si myslel, že je významný básnik. Chcel sa inšpirovať k napísaniu hrdinskej básne lepšej ako je Homérova Iliada, preto dal zapáliť Rím a rozšíril chýr, že oheň zapálili kresťania. Ľud mu uveril a tak sa v roku 64 začalo prvé strašné prenasledovanie, ktoré trvalo asi štyri roky. V tom čase okrem apoštola Petra a Pavla mučenícky zomreli aj mnohí ďalší kresťania.

Prenasledovanie počas panovania Domiciána. Ďalšie prenasledovanie v rokoch 94 – 96 rozpútal cisár Domicián túžiaci po peniazoch, pretože si myslel, že kresťania ohrozujú jeho cisárstvo. Mnohých kresťanov dal uväzniť, zavraždiť a obrať o všetok majetok. Medzi tými, ktorí mučenícky zomreli, bol aj učeník apoštola Pavla Timotej.

Prenasledovanie počas panovania Trajána. Cisár Traján, ktorý panoval v rokoch 98 – 117, vymedzil postoj Rímskej ríše voči kresťanom takto: Kresťania sa nemali vyhľadávať, ale mohli byť chytení len na základe písomnej žaloby a predvedení na súd. Ak obetovali modlám, boli prepustení, ale ak neobetovali, boli odsúdení na smrť. Vtedy mučenícky zomrel aj staručký biskup Antiochie Ignatij Bohonosec.

Prenasledovanie počas panovania Hadriána. Cisár Hadrián (117 – 138) uskutočnil prenasledovanie spočiatku proti Židom v Palestíne, pretože sa búrili proti Rímskej ríši. Spolu s nimi boli prenasledovaní aj kresťania, pretože cisár neodlišoval kresťanstvo od židovstva.

Prenasledovanie počas panovania Décia. Strašné prena­sledovanie kresťanov sa rozpútalo počas panovania cisára Décia, ktorý si myslel, že sa mu podarí úplne vykoreniť Christovu vieru, ktorú považoval za príčinu úpadku svojej ríše. V rokoch 249 – 251 prísnym nariadením všetci museli obetovať modlám, za čo dostali zvláštne potvrdenie. Kto neposlúchol, bol zbavený majetku, poslaný do vyhnanstva, uväznený, mučený alebo usmrtený. Kresťanov hľadali všade, ale najviac prenasledovali biskupov.

Prenasledovanie počas panovania Diokleciána. Najtvrd­šie prenasledovanie sa uskutočnilo v rokoch 303 – 305 počas panovania cisára Diokleciána. Znepokojoval ho zväčšujúci sa počet kresťanov medzi štátnymi a vojenskými úradníkmi a prenasledovaním sa snažil zničiť každú stopu kresťanstva v štátnych úradoch a v armáde. Vtedy mučenícky zomreli svätí veľkomučeníci Juraj a Dimitrij.

 

Ján Zozuľak

Prenasledovanie kresťanov