/ Katechézy - Kázne / Činnosť apoštola Pavla v Európe

Činnosť apoštola Pavla v Európe

Činnosť apoštola Pavla v Európe

 

Apoštol Pavol vykonal štyri veľké misijné cesty. Pri jednej z nich sa dostal do Európy. Prvou európskou krajinou, ktorá spoznala kresťanstvo, bolo Grécko. Pavol so svojimi spolupracovníkmi doplával na lodi k ostrovu Samotraki a odtiaľ do mesta Neapolis, dnešnej Kavaly. Aby ich práca mala väčší úspech, rozhodli sa ísť do Filíp, najvýznamnejšieho mesta Makedónie. Tam apoštoli hlásali Božie slovo niekoľkým ženám a s tými, ktoré uverili a dali sa pokrstiť, založili prvú kresťanskú Cirkev v Európe. Medzi nimi bola bohatá žena Lýdia, obchodníčka s purpurom, ktorá sa vyznačovala svojimi cnosťami. Z vďačnosti im poskytla príbytok a jedlo.

Raz apoštolov stretla istá žena, ktorá mala v sebe nečistého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Išla za Pavlom a Silasom a nečistý duch z nej vykrikoval:

– Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám hlásajú cestu spásy!

Bola to chytrosť diabla, ktorý chcel získať dôveru tých, ktorí obdivovali Pavla, aby ich stiahol k vešteniu a modloslužobníctvu. Apoštol Pavol pochopil tento podvod a s Božou pomocou z nej vyhnal nečistého ducha. Ženu celkom uzdravil.

To veľmi nahnevalo jej pánov, pretože tak prišli o zdroj zárobku. Chytili apoštolov s odôvodnením, že poburujú mesto. Zbili ich a uvrhli do väzenia. Pavol a Silas sa modlili k Bohu a oslavovali Ho. O polnoci silné zemetrasenie otvorilo dvere väzenia a oslobodilo väzňov. Strážca väzenia sa zobudil a keď zbadal otvorené dvere, vytasil meč a chcel sa usmrtiť, pretože si myslel, že väzni utiekli.

Pavol zvolal:

– Nič zlého si neurob, lebo všetci sme tu!

Keď ohromený strážca počul evanjeliové slová: „Ver v Pána Isusa a budeš zachránený ty aj tvoj dom,“ uveril a dal sa pokrstiť s celou svojou rodinou.

Zemetrasenie malo aj iné dôsledky. Na ďalší deň vystrašení velitelia prepustili apoštolov. Ešte viac sa zľakli, keď počuli, že apoštoli sú rímski občania. Zahanbení ich prosili o odpustenie.

Apoštoli sa stretli so svojimi spolupracovníkmi a veriacimi v dome Lýdie. Pavol im vyrozprával, čo sa stalo, a tak posilnil ich vieru v Boha. Po niekoľkých dňoch Pavol, Silas a Timotej odišli do Tessaloník. Lukáš zostal v meste Filipy, aby upevnil Cirkev.

 

* * *

 

Apoštol Pavol založil Cirkvi v Tessalonikách, Aténach, Korinte a ďalších mestách dnešného Grécka. Neskôr prišiel do Ríma a Španielska. V Ríme zomrel mučeníckou smrťou.

Pravoslávna cirkev si pripomína jeho pamiatku spolu s apoštolom Petrom 29. júna/12. júla.

 

Ján Zozuľak

Činnosť apoštola Pavla v Európe