/ Katechézy - Kázne / Apoštoli hlásajú slová pravdy

Apoštoli hlásajú slová pravdy

 

Apoštoli hlásajú slová pravdy

 

„Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať, lebo si veľký a Tvoje skutky sú obdivuhodné. Lebo len Ty si Boh.“

(Ž 86, 9-10)

 

 

Zakladateľom Cirkvi je Isus Christos. On založil Cirkev, keď si vybral dvanástich učeníkov, ktorí tvorili jej prvotné jadro.

Svätí Otcovia hovoria, že Cirkev bola postavená „na základe apoštolov…, pričom uholným kameňom je sám Isus Christos“[1]. Bola založená a posvätená z prepichnutého boku Pána, ako Eva bola stvorená z boku Adama. Voda a krv vy­tiekli z prepichnutého boku Pána, nového Adama, a z nich je založená Cirkev. Voda je symbolom svätého krstu a krv je symbolom svätého Prijímania. S krstom je spojené sväté po­mazanie myrom a so svätým Prijímaním je spojená svätá spo­veď. Sú to sväté tajiny, na ktorých je povinný zúčastňovať sa každý veriaci kresťan. Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že vodou svätého krstu sa obnovujeme a svätým Prijímaním sa živíme.

Isus Christos sa po svojom zmŕtvychvstaní počas štyridsiatich dní viackrát zjavil apoštolom. Žil medzi nimi a učil ich ako majú pokračovať v budovaní Jeho Cirkvi. Posilňoval ich vieru a pripravil ich na prijatie Svätého Ducha.

Na hore v Galilei sa zjavil apoštolom a poslal ich k všetkým národom, aby hlásali slová pravdy, teda Evanjelium. Povedal im: „Choďte a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem stále s vami.“[2]

Nuž, apoštoli začali svoje apoštolské poslanie a rozišli sa do celého sveta, aby šírili Christovu vieru, aby krstili ľudí a učili ich Božej pravde. Vo všetkých končinách zeme zvestovali radostnú zvesť o Christovom zmŕtvychvstaní a kázali o novom svete Jeho kráľovstva tu na zemi, ktorým je Cirkev. Apoštol Tomáš odišiel do Indie, apoštol Pavol do Grécka a ostatní apoštoli kázali Evanjelium na rôznych miestach sveta. Táto snaha, aby sa všetci ľudia stali členmi Cirkvi, sa nikdy neskončila. Cirkev pokračuje v diele apoštolov a preto sa nazýva apoštolskou. V súčasnej dobe pravdu Evanjelia kresťania šíria po celom svete a rôznymi spôsobmi svedčia o viere v zmŕtvychvstalého Isusa Christa, Spasiteľa celého ľudského rodu.

 

Ján Zozuľak

Apoštoli hlásajú slová pravdy

[1] Ef 2, 20.

[2] Mt 28, 19-20.