/ Katechézy - Kázne / Dvanásti apoštoli

Dvanásti apoštoli

 

Dvanásti apoštoli

 

Po zostúpení Svätého Ducha v deň Päťdesiatnice sa dvanásti apoštoli stali silnými kazateľmi Božieho slova a začali svoju apoštolskú službu. Apoštolskú prácu okrem dvanástich apoštolov vykonával aj apoštol Pavol a ich spolupracovníci. Dvanásti apoštoli kázali Evanjelium po celej zemi a stali sa svetlom sveta. Boh im pomáhal v ich náročnej práci.

Andrej prvý s radosťou prijal povolanie Christa, aby Ho nasledoval, preto dostal pomenovanie prvopovolaný. K Christovi priviedol aj svojho brata Petra, aby sa stali rybármi ľudí.

Peter sa stal jedným z prvých učeníkov Isusa Christa. Nasledoval Ho oddane a s láskou. Bol veľmi odvážny a často rozprával i za ostatných učeníkov. Christos veľmi ľúbil Petra spolu s bratmi Jakubom a Jánom.

Jakub, syn Alfeov, bol nazývaný aj malý, aby ho bolo možné odlíšiť od Jakuba, syna Zebedeovho. Kázal Evanjelium v Egypte, kde mučenícky zomrel.

Ján bol bratom apoštola Jakuba. Keď ho Isus povolal, aby sa stal Jeho učeníkom, zanechal svojho otca i rybárske siete a s láskou a oddanosťou nasledoval Isusa. Je nazývaný učeníkom lásky.

Jakub, syn Zebedeov zomrel mučeníckou smrťou sťatím hlavy veľmi skoro, v roku 44 po Christovi.

Filip pochádzal z Betezdy v Galilei a bol jedným z prvých učeníkov Isusa Christa. Kázal Evanjelium vo Frýgii v Malej Ázii, kde mučenícky zomrel.

Natanael alebo Bartolomej pochádzal z Kány Galilejskej. Christos ho nazval pravým Izraelitom, v ktorom niet ľsti. Natanael podľa tradície Cirkvi kázal Evanjelium v Indii a Arménsku. Aj on mučenícky zomrel.

Tomáš chýbal, keď sa Christos prvýkrát zjavil svojim učeníkom po zmŕtvychvstaní. Ale keď aj on videl Spasiteľa po ôsmich dňoch, povedal: „Pán môj a Boh môj!“ Túto udalosť si pripomíname v prvú nedeľu po Pasche. Tomáš kázal Evanjelium v Parthiii a Indii, kde mučenícky zomrel.

Šimon Kanaánsky podľa tradície kázal Evanjelium v Mauretánii a ďalších krajinách Afriky. Hovorí sa, že došiel aj do Veľkej Británie, kde zomrel mučeníckou smrťou.

Matúš pochádzal z Galiley. Bol mýtnik, to znamená, že vyberal dane. Keď ho Christos povolal za svojho učeníka, ochotne Ho nasledoval. Najprv kázal Evanjelium medzi Židmi v Palestíne. Napísal prvé Evanjelium pre kresťanov. Neskôr kázal Evanjelium v Etiópii. Aj on mučenícky zomrel.

Tadeáš alebo Lebbaj bol syn Jakuba. Kázal Evanjelium v Sýrii, Arménsku, Arábii a Perzii. Aj on mučenícky zomrel za Christa.

Matej zaplnil prázdne apoštolské miesto Judáša Iškariotského, ktorý zradil Christa. Hovorí sa, že kázal Evanjelium v Egypte a Etiópii, kde mučenícky zomrel za Christa.

Cirkev si každého apoštola pripomína zvlášť, ale všetkých spolu si ich pripomína 30. júna/13. júla.

 

Ján Zozuľak

Dvanásti apoštoli