/ Katechézy - Kázne / Čo je Boží zákon

Čo je Boží zákon

Čo je Boží zákon

 

Je známe, že v prírode, v stvorení jestvujú zákony: zákon zemskej príťažlivosti, zákon magnetickej gravitácie a mnohé ďalšie zákony, ktoré platia a bez ktorých život nemôže pokračovať. Zákony jestvujú aj v spoločnosti a na základe nich funguje štát a každá spoločenská skupina. Bez zákonov sa nemôže vytvoriť, ani žiť žiaden národ.

Presne tak aj Boh má svoj zákon. Ľudské zákony sa menia, pozmeňujú, rušia, pretože sú nedokonalé, ale Boží zákon je večný, nemeniteľný, pretože je dokonalý, pravdivý. Christos povedal: „Ozaj, hovorím vám, pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie sa jediné písmeno alebo jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.“[1] Nepominie sa ani Boží zákon, alebo lepšie povedané Evanjelium, Božie slovo, ako ho zjavil Boh prorokom a Jeho apoštolom.

Mnohí si myslia, že Boží zákon je otroctvo a pozbavenie slobody človeka. Myslia si, že Evanjelium zotročuje a dezorientuje človeka. Boží zákon nebol daný, aby zotročoval slobodu, ale aby ochránil slobodu. To, čo zotročuje slobodu, je hriech a nie Boží zákon. Boží zákon je svetlo v tme. Svetlo, ktoré svieti, nezotročuje slobodu kráčajúceho, ale pomáha slobode človeka, aby sa pohyboval slobodne, bez strachu a nebezpečenstiev.

Boží zákon je to, čo brzdy pre auto. Beda, ak existuje auto bez bŕzd. Sú to závory pre prejazd vlaku, zábradlie na balkóne nášho domu. Ak všetko toto zotročuje našu slobodu, potom určite aj Boží zákon nás zotročuje. Cieľom toho všetkého je ochraňovať nás a poskytnúť bezpečnosť. To isté spôsobuje aj Boží zákon.

Boží zákon nás vedie k ozajstnej slobode, osvecuje nás a zjavuje nám Božiu vôľu a plány, oslobodzuje nás z pút hriechu a vášní, vedie nás k spáse, ktorú potrebuje každá duša. Boží zákon je kompas, ktorý nás správne vedie k nášmu večnému cieľu. Bez Evanjelia by ľudia žili ešte v tme zatratenia.

Mnohí si z nevedomosti alebo zo zaujatosti myslia, že Evanjelium nie je pre nich. Myslia si, že sa nehodí ich vzdelaniu a múdrosti. Dokonca sa domnievajú, že všetko, čo hovorí Evanjelium, je pre dávnu minulosť. Akú chybu robia, ako krivdia Evanjeliu!

Ak chceš skúsiť urobiť začiatok, zober Evanjelium do rúk, otvor ho, čítaj, s modlitbou pozorne študuj a v tvojom vnútri sa zmenia mnohé veci. Evanjelium je život, živé Božie slovo, chlieb duše, voda života.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Čo je Boží zákon

 

 

[1] Mt 5, 18.