/ Katechézy - Kázne / Kvalita života

Kvalita života

Kvalita života

 

Súčasné spoločenské zmeny vyžadujú od každého človeka, aby reagoval na aktuálne otázky a riešil rôzne problémy s prihliadnutím na konkrétne spoločenské prostredie. Pochopenie spoločenskej situácie, filozofických prúdov a nových možností komunikácie prispieva k lepšiemu priblíženiu sa súčasnému človeku. To umožňuje lepšie reagovať na otázky súvisiace s kvalitou života a správne uplatniť kresťanský prístup k človeku. Predstavuje to riešenie takých závažných otázok a požiadaviek človeka vo svetle Evanjelia, akými sú: pokoj, sloboda, spoločenská spravodlivosť, úcta k životu, vzťah človeka k prírode a z toho vyplývajúca problematika ekológie, kvalita života, rasová nenávisť, feminizmus a ďalšie. Pravoslávna teológia a život v Cirkvi ponúka riešenie týchto najzávažnejších otázok, avšak vyžaduje to správny prístup, pretože aj vplyvom nesprávneho prístupu sa môžu vytvárať v spoločnosti problémy, ktoré otriasajú spoločenskými i mravnými hodnotami človeka a stávajú sa často nezvládnuteľnými.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007

Kvalita života