/ Katechézy - Kázne / Prvá Cirkev v Jeruzaleme

Prvá Cirkev v Jeruzaleme

Prvá Cirkev v Jeruzaleme

 

Prvá Cirkev, ktorá bola založená v Jeruzaleme v deň Päť­desiatnice, nebola neviditeľná, ale viditeľná. Bola to konkrétna komunita veriacich, spoločenstvo, ktoré pestovalo evanjeliové cnosti, teda Christove cnosti, a zúčastňovalo sa na Jeho zmŕtvychvstalom a zbožštenom Tele, teda na svätej tajine Eucharistie. To znamená, že ide o komunitu veriacich, ktorú ustanovil samotný Boh a ktorej členovia sa tajomne zjedno­cujú prostredníctvom svätého krstu a svätého Prijímania.

Najdôležitejšou črtou tejto komunity veriacich bolo kaž­dodenné zhromaždenie, ktorého centrom bolo lámanie chleba, teda svätá Eucharistia, a Božie slovo. Len ten, kto patril do tejto konkrétnej komunity a aktívne sa zúčastňoval na všet­kých kresťanských zhromaždeniach (nielen raz za mesiac alebo trikrát za rok, ako sa to deje v prípade väčšiny z nás v súčasnosti), sa nazýval a bol kresťanom. Nikto iný!

Žiaľ, dnes nie všetci členovia Cirkvi sú aktívni a živí, pre­tože v nej existujú ako chorí, vlažní, ľahostajní, nedbanliví a duchovne mŕtvi. „Meno máš, lebo žiješ, ale si mŕtvy,“ po­vedal Pán sardskému biskupovi, ktorý síce konal sväté tajiny, ale duchovne bol mŕtvy.

Keď sa nespamätáme a nebudeme sa skutočne kajať, bu­deme vyhodení podľa slov: „Sú jesennými stromami bez ovo­cia, odumretými, vytrhnutými s koreňmi…, pre ktoré je pripra­vené temno tmy na večnosť.“[1] Aby sme zotrvali v Cirkvi ako jej členovia, musíme byť úprimní kresťania so skutočnou vierou, láskou, pokáním, poznaním, modlitbou, pokorou a so skutočnou účasťou na spasiteľných tajinách Cirkvi.

Toto od nás, pravoslávnych kresťanov, vyžaduje naša Cirkev, aby nám poskytla nespočetné dary Svätej Trojice a bo­haté požehnanie.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

[1] Jud 12 – 13.

Prvá Cirkev v Jeruzaleme