/ Svätí a starci - Životopisy / Apoštol Andrej Prvopovolaný

Apoštol Andrej Prvopovolaný

 

Apoštol Andrej Prvopovolaný

 

Andrej bol mladším bratom apoštola Petra. Obaja boli rybármi a stali sa učeníkmi Jána Krstiteľa spolu s ďalšími dvomi bratmi, Jakubom a Jánom. Keď ich Pán povolal, aby Ho nasledovali, Andrej prvý s radosťou prijal toto Božie povolanie, preto dostal pomenovanie Prvopovolaný. Potom priviedol k Christovi aj svojho brata Petra, aby sa stali „rybármi ľudí“ (Mt 4, 19). To znamená, že od tejto chvíle svojím kázaním privádzal ľudí k Bohu.

Andrej priviedol k Pánovi aj ďalšieho apoštola, Filipa. Po Päťdesiatnici, keď sa apoštoli rozišli kázať Božie slovo do všetkých končín zeme, Andrej odišiel kázať do Sýrie, Kappadokie, Bitýnie a iných miest. Keď prišiel do Byzantionu, ustanovil tam prvého biskupa Stachisa, preto sa považuje za zakladateľa Cirkvi v Konštantínopoli. Z Byzantionu apoštol Andrej odišiel do Trákie, potom do Makedónie a nakoniec do gréckeho mesta Patra, kde kázal Evanjelium, krstil ľudí a uzdravoval chorých. Výsledky jeho práce boli obdivuhodné. Mnohí uverili v Christa a vytvorili kresťanskú Cirkev. Všetci si vážili Andreja, dokonca aj Maximila, manželka rímskeho miestodržiteľa, a jeho brat Stratoklis, ktorí prijali krst a stali sa kresťanmi. To veľmi nahnevalo miestodržiteľa, preto dal apoštola Andreja chytiť a uväzniť. Následne ho odsúdil na smrť na kríži. Apoštol Andrej prvý nasledoval Christa a zomrel ako osemdesiatročný na kríži, zhotovenom v podobe písmena X.

Cirkev si pripomína jeho pamiatku 30. novembra/13. decembra.

 

 

Ján Zozuľak 

Apoštol Andrej Prvopovolaný