/ Liturgický život / Modlitba Optinských starcov

Modlitba Optinských starcov

Modlitba Optinských starcov

Pane, daj mi s duševným pokojom

prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň.

Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli.

Po celý deň ma vo všetkom poučuj a podporuj.

Akékoľvek zvesti by som dostal počas dňa,

nauč ma prijať ich so spokojnou dušou

a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja svätá vôľa.

Vo všetkých mojich slovách a skutkoch

veď moje myšlienky a pocity.

Vo všetkých nepredvídaných situáciách

nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané Tebou.

Nauč ma otvorene a rozumne nažívať

s každým členom mojej rodiny,

aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.

Pane, daj mi silu preniesť útrapy prichádzajúceho dňa

a všetky udalosti počas dňa.

Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť,

nádejať sa, trpieť, odpúšťať a milovať.

Amin.  

                                             Modlitba Optinských starcov