/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie stotníkovho sluhu

Uzdravenie stotníkovho sluhu

Uzdravenie stotníkovho sluhu

Čítanie z Evanjelia na 4. nedeľu

 

Mt 8, 5 – 13 (zač. 25)

 

Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ A Ježiš mu hovorí: „Ja prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha sa uzdraví. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a inému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí.“ Keď to Ježiš počul, začudoval sa a tým, ktorí ho nasledovali, povedal: „Ozaj, hovorím vám, že takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a v Nebeskom kráľovstve budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu sa jeho sluha uzdravil.

Uzdravenie stotníkovho sluhu